پوست مصنوعی تاتو ساده | سایز متوسط

پوست مصنوعی  برای تمرین تاتو 

ویژگی های محصول :

      پوست مصنوعی تاتو