کاغذ استنسیل

کاغذ استنسیل که به کاربن بدن نیز شناخته شده است برای انتقال طرح تاتو بر روی پوست بدن مورد استفاده قرار میگیرد.

 کاغذ استنسیل برای تاتو کاران مثل الگو برای خیاطان است. برای انتقال طرح تاتو بر روی بدن مخصوصا طرح هایی که دارای ظرافت و جزئیات هستند بسیار کاربرد دارد و باعث افزایش دقت و طرافت در حین کار تاتو میشود.

کاغذ استنسیل یا کاربن بدن شامل 3 برگه است 

کاربن محافظ کاربن و برگهای پشت و روی کاربن

روش استفاده از کاغذ استنسیل

طرح مورد نظرتان را پرینت بگیرید سپس طرح را بر روی سمت کاربن دار قرار دهید و ان را بر روی کاربن فیکس کنید سپس روی طرحتان شروع کنید به کشیدن طرح با تمام جزییات وقتی طرح مورد نظر را به صورت کامل کشیدید طرح بر روی پشت برگه پرینت شما افتاده است سپس بوسیله ی محلول انتقال طرح که بر روی بدن میزنید طرح را میگذارید و بعد از چند ثانیه کاغذ را به اهستگی برمیدارید و طرح بر روی بدن منتقل شده

ویژگی های محصول :

      کاغذ استنسیل قیمت کاغذ استنسیل